วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนได้ลำดับ 1-3

รายชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนได้ลำดับ 1-3
การประเมินผลกิจกรรมตามจุดเน้น  ระยะที่ ระหว่างวันที่ 20-23  มิถุนายน  2559
ชั้น
ลำดับ/ชื่อ สกุล
หมายเหตุ
.1/1
1. เด็กหญิงศิริขวัญ  วงศรีลา
2. เด็กชายสหชาติ  ไพคำนาม
3. เด็กชายแทนคุณ  ใจมั่น

.1/2
1. เด็กหญิงชลธิชา  ทาศรีไข
2. เด็กหญิงสายธารทิพย์  นามเนา
3. เด็กหญิงวิภาพร  หาไชย

.2/1
1. เด็กชายสุวพัชร  นรบุตร
1. เด็กหญิงเอมอร  โสมไชย
2. เด็กหญิงอรปรียา  สีเทียวไทย
3.เด็กชายธนกฤต  พิษสุวรรณ
ลำดับ 1 มี คน
.2/2
1. เด็กหญิงปวรรัตน์  เสมอพิทักษ์
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฤทธิภักดิ์
3. เด็กชายสุวชัช  นรบุตร

.3/1
1. เด็กหญิงอรนลิน  เจ้ยน้อย
2. เด็กชายรัตนพานิล  จันริสา
2. เด็กหญิงศิรินทร  นามเนา
3. เด็กหญิงกมลชนก  จำปาแก้ว
ลำดับ มี คน
.3/2
1. เด็กหญิงมณภา  สาริกา
2. เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  บุตรขัน
3. เด็กชายธีรภัทร  นรบุตร

.4/1
1. เด็กชายปัญจนธี  โถบำรุง
2. เด็กชายประกาศิต  สมร
3. เด็กชายศาสตร์ศิริ  วงศรีลา

.4/2
1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โถชาลี
2. เด็กหญิงธนาพร  โถบำรุง
3. เด็กชายชนายุทธ  สีเทียวไทย


ชั้น
ลำดับ/ชื่อ สกุล
หมายเหตุ
.5
1. เด็กหญิงสรัญญา  นรบุตร
2. เด็กชายภูมินทร์  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงชรีพร  นรบุตร
3. เด็กชายชัชวาล  นาดีศรีสุข
ลำดับ มี  คน
.6
1. เด็กหญิงปุณยาพร  เสมอพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ทาระสา
3. เด็กหญิงรัชฏนพร  ถึงภูวง

.1
1. เด็กหญิงณิชชาภัทร  โถชาลี
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีเทียวไทย
3. เด็กหญิงสาลิกา  กรุงสาศรี

.2
1. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำมะเมือง
3. เด็กหญิงพรชิตา  วงศรีลา

.3
1. นางสาวพิยดา  พรมชิตมาตร
2. นางสาวกฤติยา  อุปพงษ์
2. นางสาวกาญจนา  สีเทียวไทย
3. นางสาวสุมิตรา  เวฬุวนารักษ์
3. นางสาวจิราพัชร  ดาบพลอ่อน